Kolo dějin v Telči – podzim 1989 až jaro 1990

Až do neděle 26. listopadu 1989 šířily se v Telči porůznu zprávy o dění v Praze, ale jen skrytě, a ne vždycky přesně. Pokud se někde objevil nějaký leták, byl vzápětí stržen. S obavami byly sledovány reakce největšího průmyslového podniku v městě – Motorpalu a jeho Lidových milic, kde ovšem v té době už mizela ochota k nasazení i u některých členů KSČ.

Už ve středu 22. listopadu měl však Klub mládeže možnost diskutovat o situaci v Praze a byl pak svolavatelem mítinku na náměstí v neděli 26. listopadu. Tehdy dorazili do Telče přímí účastníci pražských událostí, zejména studenti, a podali podrobnější informace všem, kteří se tam poprvé shromáždili, bylo jich na sedm set. Za velmi nevlídného počasí, sněžení a mrazu, vylézali řečníci na balustrádu kolem mariánského-morového sloupu. Potom se promítaly dokumenty z dění v Praze v budově Lidové školy umění (LŠU) a lidé podepisovali prohlášení „Několik vět“. Vzápětí byl ustaven koordinační výbor Občanského fóra (OF).

Pokračovat ve čtení „Kolo dějin v Telči – podzim 1989 až jaro 1990“

Vzpomínka na sametovou revoluci

Na počátku sametové revoluce jsem byl v Praze na synodu ČCE jako čerstvě zvolený poslanec za liberecký seniorát ČCE (synod se konal v kostele vinohradského sboru ČCE).   Bylo mnoho věcí k projednání, proto se v pátek 17. listopadu zasedalo dlouho do večera. Před desátou hodinou dorazil Petr Payne, požádal předsednictvo o slovo a informoval synod o násilnostech, které právě proběhly na Národní třídě. Synodálové ihned o věci jednali a zformulovali nesouhlasný text k násilnostem, který synodní senior Josef Hromádka odeslal telegraficky ještě ten večer předsedovi vlády Adamcovi. Po skončení jednání jsem spolu s některými přáteli ze synodu šel do bytu pražských Kellerů na Pařížské, kde již bylo mnoho dalších lidí, kteří měli informace o dění na Národní, bylo tam i několik mladých lidí, kteří tam byli zbiti. Dlouho se během noci jednotlivá svědectví zpracovávala do zprávy, kterou jsem druhý den ráno na synodu přečetl, osobní svědectví předneslo i několik účastníků dění na Národní. Synod o násilnostech na Národní jednal a usnesl se na protestním provolání spojeném s požadavkem potrestání a odvolání odpovědných funkcionářů. Ten byl následně odeslán na nejvyšší místa tehdejší ČSSR. Pokračovat ve čtení „Vzpomínka na sametovou revoluci“

Sametová revoluce na Vsetíně den po dni

Listopadové události nepřišly zcela nečekaně. V blízkém zahraničí to začínalo být nadějné, v Polsku Solidarita, Maďarsko otevřelo hranice, které obyvatelé NDR využívali k hromadným přechodům na západ. Postoj vůdčího představitele SSSR M. Gorbačova byl zdrženlivý a bylo zřejmé, že nehodlá mocensky zasahovat. Protesty, veřejnou bezpečností tvrdě potlačované, se objevily i u nás. V lednu 1989 byli při demonstracích v rámci Palachova týdne v Praze účastníci i s pomocí vodních děl tvrdě rozehnáni. Pokračovat ve čtení „Sametová revoluce na Vsetíně den po dni“

V Olomouci těsně před sametovou revolucí

Foto: P. Capoušek

1. listopadu 1989 na dveře evangelické fary zaklepal šéf opery olomouckého divadla.

V Olomouci, jako v každém jiném městě tehdejší socialistické republiky, probíhal tehdy právě Měsíc československo-sovětského přátelství. Na listopad 1989 byli k této příležitosti pozváni sovětští umělci z opery. Byli předně z Estonska, ale to se tehdy nerozlišovalo. A šéfdirigent operního orchestru Urmas Tanillo projevil zájem v Olomouci také koncertovat jako varhaník. Nechtěl ovšem hrát na varhany v olomoucké katedrále, chtěl svůj koncert uspořádat poněkud komorněji, na menším nástroji, v evangelickém kostele. Pokračovat ve čtení „V Olomouci těsně před sametovou revolucí“

Nosislavský faktografický sumář 89´

V neděli 19. listopadu 1989 po dopoledních bohoslužbách vystoupil bratr Blahoslav Dobrovolný a informoval sbor o pražských událostech ze 17. listopadu. Byl přítomen jako divák zahájení synodu, během něhož přišla do sálu skupina studentů a v šoku a s pláčem informovala všechny o tom, co se děje v Praze. Účastníci pověřili synodního seniora, aby se spojil s předsedou vlády Adamcem a žádal zastavení násilností a jejich vyšetření. Nato byl synod odročen. Další události se měnily hodinu od hodiny. Pokračovat ve čtení „Nosislavský faktografický sumář 89´“

Písecký příběh listopadu 89´

Dne 17. listopadu 1989 jsem byl právě v Praze. Konal se totiž synod Českobratrské církve evangelické, při kterém se měla mimo jiné řešit také otázka dvou mých spolužáků, kterým byl jako duchovním ve východních Čechách odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Ačkoliv se jednalo o akt ryzí svévole a Ministerstvo kultury ČSSR souhlas oběma vrátilo, krajský církevní tajemník v Hradci Králové jej odebral znovu. Celý postup se několikrát opakovat a odrážel asi hlavně mocenský zápas krajského národního výboru s ministerstvem. Že v tomto zápase jde také o dva lidské osudy a o osud dvou sborů, to ony vysoko postavené funkcionáře tolik nezajímalo. Pokračovat ve čtení „Písecký příběh listopadu 89´“